ಜಾತಿ ಸಂವಾದ - ಅಭಿಪ್ರಾಯ 3

ನಗರಗಳ್ಲ್ಲಲೇ ಜಾತಿ ಹೆಚ್ಚು
- ಡಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಯಲಹಂಕ

ಕರ್ನಾಟಕದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗೊಂದರಂತೆ ಮಠಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸಹ ಜಾತಿ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

comments powered by Disqus
Top