ಜಾತಿ ಸಂವಾದ - ಅಭಿಪ್ರಾಯ 7

ಗಿಡಮರಗಳಿಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ?
- ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಶಿವರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜಾತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಯೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಘಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ.
ಬೀದಿ ಕೊಳಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತುಂಬಿದ ಬಿಂದಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೆತ್ತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ಬದಲಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಎಂತಹ ಕೋಪವಿತ್ತೋ ಏನೋ ನೀರನ್ನು ಕೊಡದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸುರಿದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನನಗೆ ತಡೆಯಲಾರದ ಅವಮಾನ, ಅಳುವೆಂಬುದು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ರೂಂ ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ತಪ್ಪು ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜಾತಿಯದು ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ. `ನೀರ‌್ಯಾಕೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು? ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕಾದರೂ ಹಾಕಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಹಾಕಬಾರದೇ?' ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ.

comments powered by Disqus
Top