ಜಾತಿ ಸಂವಾದ - ಅಭಿಪ್ರಾಯ 9

ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಬಿ.ಎನ್. ಭರತ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗುವುದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನೌಕರಿ ಮಾಡುವುದು, ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದು, ದೂರದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿತನದ ಕಾಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇರುವುದೇ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೆತ್ತವರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಕು, ಇಡೀ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಆಚರಣೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರು ಬರುವ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸದಿದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ.

comments powered by Disqus
Top