ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ನಡುವೆ ಜಾತಿಯ ಬೇಲಿ ಏಕೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಲ್ಲವೆ.........ಈ ಲೇಖನ ಬರೀಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಹೆಸರು ಬೇಡ /ದಾವಣಗೆರೆ
Top